1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

  2. พัฒนาเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ

  3. รักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างยั่งยืน

  4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 
ดู: 81