สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เขต ๑

นายสงัด สายสุวรรณ์
นายวินัย พงษ์สุระ
นายโอภาส เจริญดี
นายวชิรวิทย์ ธนวัฒน์โภคิน
น.ส.วิภาภรณ์ ไลละวิทย์มงคล
นายสุขภกิจ สุวรรณกูฎ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เขต ๒

นายเลอศักดิ์ หล่อรุ่งเลิศ
นายสนอง บริบูรณ์
นายวัชรินทร์ ตันติสัมพันธ์
นายสุรชัย สุดใจ
นายมงคล ศรีแสง
นางกัลยา ลาภเย็น

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เขต ๓

นางสุมาลี บุญล้อม
นายชุมพล แหวนทอง
นายทักษิณ ทองรอง
นายบุญกอง บุญซ้อน
นายสุพจน์ ทองศรี
นายประสาน คงดี
ดู: 235
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

I will be back soon

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
สวัสดีครับ ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือเรื่องไหนครับ?
ติดต่อเทศบาล