การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/200.doc1_.pdf” download=”all” viewer=”google”]
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ขออนุญาตเก็บขนมุลฝอยทั่วไป.pdf” download=”all” viewer=”google” cache=”off”]
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ขออนุญาตเก็บขนสิ่งปฏิกูล.pdf” download=”all” viewer=”google”]
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ขออนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf” download=”all” viewer=”google”]
การขอใบอนุญาตประกอบกิตการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ขออนุญาตอันตรายต่อสุขภาพ.pdf” download=”all” viewer=”google”]
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ขออนุญาตอาหารเกิน-200.pdf” download=”all” viewer=”google”]
งานเก็บขนขยะมูลฝอย
[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/คู่มืองานเก็บขนขยะมูลฝอย.pdf” download=”all” viewer=”google”]
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอยกิจการรับทพการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ต่ออายุเก็บขนสิ่งปฏิกูล.pdf” download=”all” viewer=”google”]
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ต่ออายุตลาด.pdf” download=”all” viewer=”google”]
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ต่ออายุอันตรายต่อสุขภาพ.pdf” download=”all” viewer=”google”]
การขอต่อายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ต่ออายุอาหารเกิน200.pdf” download=”all” viewer=”google”]
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

I will be back soon

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
สวัสดีครับ ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือเรื่องไหนครับ?
ติดต่อเทศบาล