การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/200.doc1_.pdf” download=”all” viewer=”google”]

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ขออนุญาตเก็บขนมุลฝอยทั่วไป.pdf” download=”all” viewer=”google” cache=”off”]

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ขออนุญาตเก็บขนสิ่งปฏิกูล.pdf” download=”all” viewer=”google”]

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ขออนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf” download=”all” viewer=”google”]

การขอใบอนุญาตประกอบกิตการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ขออนุญาตอันตรายต่อสุขภาพ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ขออนุญาตอาหารเกิน-200.pdf” download=”all” viewer=”google”]

งานเก็บขนขยะมูลฝอย

[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/คู่มืองานเก็บขนขยะมูลฝอย.pdf” download=”all” viewer=”google”]

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอยกิจการรับทพการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ต่ออายุเก็บขนสิ่งปฏิกูล.pdf” download=”all” viewer=”google”]

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ต่ออายุตลาด.pdf” download=”all” viewer=”google”]

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ต่ออายุอันตรายต่อสุขภาพ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

การขอต่อายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

[embeddoc url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ต่ออายุอาหารเกิน200.pdf” download=”all” viewer=”google”]