ร้องเรียน/ร้องทุกข์

1. ช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   1) ยื่นเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
    2) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางโทรศัพท์ 045-441-391
    3) ร้องเรียน/ร้องทุกข์สายตรงถึงผู้บริหาร นายกเทศมนตรี,ปลัดเทศบาล และนิติกร
    4) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางตู้ไปรษณีย์รับเรื่องจากประชาชน
    5) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทาง กล่องรับแสดงความคิดเห็น/รับเรื่องจากประชาชน
    6) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ ทม.พิบูลฯ https://phibuncity.go.th/

2. เงื่อนไขการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    2.1) รายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องให้ได้ความชัดเจนหรือเบาะแสพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงของเรื่อง เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป
    2.2) ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยชื่อและระบุสถานที่ หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ
    2.3) เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เช่น
      3.1.ร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษบุคคลหรือ ข้าราชการ นักการเมืองมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น การบริหารงานไม่โปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ
      3.2. เรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เช่น 

              -เหตุรำคาญตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

              – การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ 

              –งานการถ่ายโอนภารกิจด้านต่าง ๆ เช่น การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ 

       3.3. เรื่องที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและนโยบาย การบริหารหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการรับบริการ

3. การให้ความช่วยเหลือและขั้นตอนการปฏิบัติ

      3.1) ตรวจสอบคำร้องเรียนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อะไรเป็นไปตามเงื่อนไขการรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์หรือไม่ โดยพิจารณาจากรายละเอียด เนื้อหา ความประสงค์ของผู้ร้องที่ได้รับความ เดือดร้อนและขอความเป็นธรรมเป็นสำคัญ

      3.2) ลงทะเบียนรับเรื่อง โดยจำแนกว่ามาจากส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือองค์กรใด และระบุชื่อผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และเรื่องที่ร้องเรียน

      3.3) จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหาร ผู้มีอำนาจวินิจฉัย สั่งการโดยระบุเงื่อนเวลา (7 – 15 วัน) และการให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน

      3.4) ประสานหน่วยงานหรือบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

       3.5) แจ้งผลการดำเนินการและรายงานผลแก่ ประชาชนผู้ร้องเรียน/ผู้ตรวจสอบ 

ผู้บริหารรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

นางสาวศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร  โทร ๐๘-๕๔๙๖-๔๘๕๕

นางสาวอุดม โยธะพันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  โทร ๐๘-๑๐๖๖-๖๔๒๙

นายนิคม น้อยวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด โทร ๐๘-๘๑๔๐-๗๙๖๒

นางพัชรา อินทร์หนองฉาง หัวหน้าฝ่ายปกครอง โทร ๐๖-๒๖๕๒-๕๘๑๑

นายปราโมทย์ ภักดีการ นิติกร โทร ๐๘๗-๖๔๕-๕๕๐๑

นางสาวภัควลัญชญ์ ศรีวัฒนพงศ์ นิติกร โทร ๐๙๕-๖๑๖-๙๕๓๒ 

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

I will be back soon

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
สวัสดีครับ ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือเรื่องไหนครับ?
ติดต่อเทศบาล