กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการ ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
– งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี
– งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อเสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
– งานประสานและบูรณาการและแผนงาน โครงการกับหน่วยงานภายในเขตเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานประสานแผนพัฒนาจังหวัด
– การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-PLAN) ด้านการพัฒนาเทศบาล ข้อมูล อปท. วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระบบ การอนุมัติงบประมาณ (e-Laas)
– การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อใช้วิเคราะห์งบประมาณ
– งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
– งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
– งานโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
– งานลงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในระบบ
– บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
– งานเสนอแนะข้อรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

 • งานสารบรรณ
 • งานดูแลรักษาการจัดเตียมและให้บริหารเรื่องสถานที่อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 • งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญชองทางราชการ
 • งานรักษาความสะอาดปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
 • การรับ การส่งหนังสือ การเก็บรักษาเอกสาร
 • การปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาเบิก-จ่าย งบประมาณ
 • ปฏิบัติหน้าที่ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายธนเสฏฐ์ ปิติพงศ์เมธิน
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

น.ส.ธัญภา โกศัลวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเขมจิรา สารการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนวดี บุญทัน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

Registration

Forgotten Password?