กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการ ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น – งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี – งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อเสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง – งานประสานและบูรณาการและแผนงาน โครงการกับหน่วยงานภายในเขตเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานประสานแผนพัฒนาจังหวัด – การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-PLAN) ด้านการพัฒนาเทศบาล ข้อมูล อปท. วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระบบ การอนุมัติงบประมาณ (e-Laas) – การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี – งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อใช้วิเคราะห์งบประมาณ – งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ – งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม – งานโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย – งานลงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในระบบ – บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) – งานเสนอแนะข้อรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล – งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 3.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
 • งานสารบรรณ
 • งานดูแลรักษาการจัดเตียมและให้บริหารเรื่องสถานที่อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 • งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญชองทางราชการ
 • งานรักษาความสะอาดปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
 • การรับ การส่งหนังสือ การเก็บรักษาเอกสาร
 • การปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาเบิก-จ่าย งบประมาณ
 • ปฏิบัติหน้าที่ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
นายธนเสฏฐ์ ปิติพงศ์เมธิน
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
น.ส.ธัญภา โกศัลวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายธนิต แห่งธรรม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางนันทิญา รัตนางกูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเขมจิรา สารการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนวดี บุญทัน
พนักงานจ้างตามภารกิจ