ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ

ขอเชิญ ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ กับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ โดยการสแกนคิวอาร์โคด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะสามารถตอบแบบประเมินได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ครับ