รวมแผนพัฒนาเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓