รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕