ข้อ27

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนการเลือนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒

Powered By EmbedPress

หลักเหณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

Powered By EmbedPress

กำหนดหลักเกณฑ์ การลา การมาทำงาน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือค่าตอบแทน

Powered By EmbedPress

Registration

Forgotten Password?