รวมประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร งานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือ ๒๕๖๕

เรื่องดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การประกวดเทพีสงกรานต์
ใบสมัครเทพีสงกรานต์
หลักเกณฑ์การประกวดเจดีย์ทราย
ใบสมัครก่อเจดีย์ทราย
หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยคนเก่ง
ใบสมัครหนูน้อยคนเก่ง
หลักเกณฑ์การแข่งขันบักขั่ง
ใบสมัครการแข่งขันบักขั่ง
หลักเกณฑ์การแข่งขันเส็งกลอง
ใบสมัครเส็งกลอง
หลักเกณฑ์การประกวดเดี๋ยวพินเดี่ยวแคน
ใบสมัครเดี่ยวพินเดี่ยวแคน
หลักเกณฑ์การประกวดส้มตำลีลา
ใบสมัครส้มตำลีลา
หลักเกณฑ์การประกวดการทำอาหารพื้นบ้านจากหนังกบแห้ง
ใบสมัครการทำอาหารพื้นบ้านจากหนังกบแห้ง
หลักเกณฑ์การประกวดมิสควีน
ใบสมัครมิสควีน

การกำหนดอัตรา ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง รับสมัครเด็กประถมวัยเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-Site) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ด้วยเหตุพิเศษ

Registration

Forgotten Password?