รวมประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่องงดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (ON SITE) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗)

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (ON SITE) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕)

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (อย่างไม่เป็นทางการ)

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,607 คน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง      1,919 คน คิดเป็น 73.61%
บัตรเสีย 109 บัตร คิดเป็น 5.68%
ไม่ประสงค์ลงคะแนน   54 บัตร คิดเป็น 2.81%
บัตรดี  1,756 บัตร คิดเป็น 91.51%

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,724 คน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง      2,053 คน คิดเป็น 75.37%
บัตรเสีย 95 บัตร คิดเป็น 4.63%
ไม่ประสงค์ลงคะแนน   81 บัตร คิดเป็น 3.95%
บัตรดี  1,877 บัตร คิดเป็น 91.43%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,552 คน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง      1,996 คน คิดเป็น 78.21%
บัตรเสีย 88 บัตร คิดเป็น 4.41%
ไม่ประสงค์ลงคะแนน   35 บัตร คิดเป็น 1.75%
บัตรดี  1,873 บัตร คิดเป็น 93.84%

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร