รวมประกาศเทศบาล

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (อย่างไม่เป็นทางการ)

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,607 คน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง      1,919 คน คิดเป็น 73.61%
บัตรเสีย 109 บัตร คิดเป็น 5.68%
ไม่ประสงค์ลงคะแนน   54 บัตร คิดเป็น 2.81%
บัตรดี  1,756 บัตร คิดเป็น 91.51%

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,724 คน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง      2,053 คน คิดเป็น 75.37%
บัตรเสีย 95 บัตร คิดเป็น 4.63%
ไม่ประสงค์ลงคะแนน   81 บัตร คิดเป็น 3.95%
บัตรดี  1,877 บัตร คิดเป็น 91.43%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,552 คน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง      1,996 คน คิดเป็น 78.21%
บัตรเสีย 88 บัตร คิดเป็น 4.41%
ไม่ประสงค์ลงคะแนน   35 บัตร คิดเป็น 1.75%
บัตรดี  1,873 บัตร คิดเป็น 93.84%

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่