เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-2559-1.pdf