รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร