ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสถิตย์นิมานการ ซอย 1