รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔