ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)เช้าวันนี้ (๑๐ มิ.ย.๖๔) ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร น.ส.อุดมโยธะพันธ์ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล ผอ.กองการศึกษา นางพูลศรี ศรีเข้ม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)

Registration

Forgotten Password?