วันนี้ (๒๑ มิ.ย.๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่สอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารRegistration

Forgotten Password?