ระบบ E-Service เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และลดขั้นตอนการยื่นคำร้องที่สำนักงานเทศบาล

ตัวอย่างเช่น เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง

DD slash MM slash YYYY
ระบุเวลาที่ต้องการใช้งาน
:
ระบุรายการที่ต้องการ เช่นเก้าอี้ จำนวน 20 ตัว เป็นต้น
เช่น ใช้ในงานแต่งงาน ฯลฯ
ภาพถ่ายสถานที่ (ถ้ามี)
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.