ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่องงดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (ON SITE) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗)

Read More »

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (ON SITE) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕)

Read More »