ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

Read More »